Postopek za nov priključek oz. spremembo na obstoječem merilnem mestu

Nov postopek priključevanja / sprememb na merilnem mestu

Pomoč pri izbiri vrste vloge

 

Izberite tip vloge in pritisnite na gumb nadaljuj.

 

 

Osnovne informacije


Kaj prinaša aplikacija?

 • Elektronsko izpolnjevanje vlog za dokumente v postopku priključevanja merilnega mesta in sprememb na merilne mestu.
 • Spremljanje izvajanja / obravnavo oddanih vlog »v živo«
 • Uporabnik lahko vidi katere aktivnosti v postopku sledijo oz. se izvajajo in katere aktivnosti mora za nadaljevanje postopka izvesti uporabnik.

Komu je namenjena?

Vsem odjemalcem na področju EG

Kako jo aktiviraš?

Za izpolnitev elektronske vloge registracija ni potrebna. Kliknite na gumb za začetek, s katerim že začnete s postopkom izpolnjevanja vloge.

ZAČNI NOV POSTOPEK

Zaradi občutljivosti in zakona o varovanju osebnih podatkov se mora uporabnik z izpolnjeno vlogo in osebnim dokumentom zglasiti v informacijski pisarni Elektra Gorenjska v Kranju ali v Žirovnici. Na podlagi preverb se uporabniku odpre uporabniški račun v aplikaciji MOJ EG račun, prav tako prejme geslo za prvo prijavo in elektronsko sporočilo za aktivacijo uporabniškega računa.

Če je uporabnik že registriran v aplikaciji Moj EG račun, dodatne aktivnosti niso potrebne. Obstoječi uporabniki najdejo v levem meniju sklop »Priključevanje na distribucijsko omrežje«.

Na teh povezavah uporabniki lahko pregledujejo postopke aktivnih priključevanj oz. sprememb na njegovem merilnem mestu.

Katere so njene ključne prednosti?

 • elektronsko izpolnjevanje enotne vloge v postopku priključevanja, kar omogoča enostavnejše in vodeno izpolnjevanje z navodili in kontrolami
 • uporabnik lahko sledi kako postopek napreduje, razvidno je v katerem koraku je trenutno postopek in kateri koraki so potrebni za zaključek postopka
 • uporabniku so znotraj postopka na voljo vsi podatki s pomočjo katerih veliko lažje komunicira z distributerjem in s tem pospeši zaključek postopka

 

 

Postopek priključevanja

Postopek nove priključitve ali spremembe karakteristik priključka na omrežju je sestavljen iz šestih korakov.
V želji, da je postopek priključitve za vas čim lažji, smo pripravili osnovne informacije in opis celotnega postopka.


1. Pridobitev projektnih pogojev

Projektni pogoji so dokument, ki ga investitor lahko pridobi pred začetkom izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 49. b člen ZGO (Zakon o graditvi objektov) določa, da izdaja projektnih pogojev ni obvezna, vendar vam svetujemo, da jih pridobite zaradi lažjega projektiranja.

2. Pridobitev soglasja k projektu

Soglasje k projektu je izjava, ki potrjuje, da je projektna dokumentacija izdelana skladno s pogoji, predpisi in zakoni. Na podlagi pregledane dokumentacije podjetje izda soglasje k projektu, ki ga investitor ali njegov pooblaščenec odda na pristojni upravni enoti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Veljavnost soglasja k projektu je eno leto.

3. Pridobitev soglasja za priključitev

S soglasjem za priključitev določamo pogoje za priključitev novega merilnega mesta ali pogoje ob spremembah obstoječega priključka na distribucijskem omrežju električne energije. Veljavnost soglasja za stalno priključitev je dve leti z možnostjo podaljšanja, vendar največ dvakrat po eno leto. Soglasja za gradbišča se izdajo za dobo enega leta, z možnostjo podaljšanja dvakrat po eno leto. Soglasja za priključitev različnih prireditev ali TV prenosov se izdajo samo za čas prireditve ali prenosa, za čas največ enega meseca in z možnostjo dvakratnega podaljšanja. Za podaljšanje soglasja imetnik zaprosi en mesec pred prenehanjem veljavnosti, za soglasja, katerih veljavnost je en mesec, pa pet dni pred prenehanjem veljavnosti.

4. Sklenitev pogodbe o priključitvi

S pogodbo o priključitvi se urejajo medsebojna razmerja v povezavi s priključitvijo objekta na distribucijsko omrežje, z načinom izvedbe priključka, vzdrževanjem in lastništvom priključka pa tudi finančne obveznosti investitorja pred priklopom na distribucijsko omrežje.

5. Dokumenti pred priključitvijo

Pogodba o dobavi
Pred priklopom na omrežje sklene investitor pogodbo o dobavi oz. pogodbo o nakupu in prodaji električne energije z izbranim dobaviteljem, ki opravlja dejavnost dobave električne energije. Seznam dobaviteljev je odjemalcem dostopen na spletni strani Agencije za energijo.

Pogodba o dostopu
Pogodba o dostopu se sklene na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi oz. pogodbe o nakupu in prodaji električne energije pred prvim priklopom merilnega mesta ali ob spremembi parametrov. Pogodbo s podjetjem sklene imetnik soglasja (investitor) ali v njegovem imenu dobavitelj električne energije, s katerim ima investitor sklenjeno pogodbo o dobavi.

Izjava o ustreznosti priključka in opravljenem pregledu izgradnje priključka
Dokument je izjava izvajalca in potrditev pooblaščenega predstavnika krajevnega nadzorništva, da je priključek zgrajen v skladu z vsemi izdanimi soglasji in s pogoji ter gradbenimi predpisi. Izda se po opravljenem pregledu.

Služnostna pogodba
Vzorci služnostne pogodbe so dostopni na internetni strani: www.elektro-gorenjska.si/storitve/prikljucevanje-na-distribucijsko-omrezje. Služnostna pravica v korist podjetja se vpiše v zemljiško knjigo. Pogodba se sklene za celotno traso priključnegavoda, ki postane po priključitvi sestavni del distribucijskega omrežja.

Izjava izvajalca inštalacijskih del za začasno priključitev objekta za izvedbo pregleda in preskušanja električne inštalacije
Z izjavo izvajalec električnih inštalacij potrjuje, da so bile inštalacije v objektu narejene v skladu z vsemi pravilniki, s pogoji in smernicami. V sedmih dneh po priklopu je potrebno oddati še zapisnik in merilno poročilo o pregledu in preizkusu električne inštalacije.

Oddaja vloge za priključitev in uporabo sistema
Imetnik soglasja obrazec izpolni in odda v vložišču za izdajo soglasij, skupaj s prilogami:

 • Geodetski posnetek
  V primeru, da investitor sam zgradi nov vod, mora geodetski posnetek v dwg obliki dostaviti v vložišče.
 • Sklep o hišni številki iz geodetske uprave
  Pred končnim priklopom novega objekta je zaželeno, da se z geodetske uprave dostavi sklep o dodelitvi hišne številke (za objekte, ki se jim ta lahko dodeli).
 • Zapisnik in merilno poročilo o pregledu in preizkusu električne inštalacije izvajalca inštalacijskih del
  Zapisnik in merilno poročilo pripravi izvajalec inštalacijskih del s predpogojem, da ima opravljen izpit za opravljanje meritev, kar dokaže s priloženim certifikatom.
 • Pogodba o vzdrževanju in posluževanju priključka
  Pogodba se zahteva za vod, ki ga uporabnik zgradi pred merilnim mestom (MM) in ne preda v osnovna sredstva družbe Elektro Gorenjska, d. d. Pogodbo o vzdrževanju priključka investitor sklene s podjetjem, ki ima licenco za vzdrževanje.

6. Priklop objekta

Po predložitvi zahtevane dokumentacije Elektro Gorenjska, d. d., izvede priklop oz. spremembo na merilnem mestu.

Roki za izdajo posameznih dokumentov (v dnevih)

Vsi roki začnejo teči, ko je vloga za izdajo posameznega dokumenta, opredeljena kot popolna. To pomeni, da so na vlogi navedeni vsi podatki, ki so potrebno za izdajo določenega dokumenta.

VRSTA OBJEKTA
DOKUMENT zahtevni


manj zahtevni enostano- vanjski nezahtevni enostavni
Projektni pogoji 15 10 10 10 10
Soglasje k projektu 30 15 10 10 10
Soglasje h gradnji 10 10
Soglasje za priključitev 30/60 30/60 30/60 30/60 30/60
Pogoji za priključitev 30/60 30/60 30/60 30/60 30/60
Pogodba o priključitvi 20 20 20 20 20
Pogodba o priključitvi nainter no omrežje 20 20 20 20 20